يكي ديگر از رله هاي جرياني كه تفاوت دو جريان را كنترل مي كند رلة ديفرانسيل مي باشد .مثلاً جريان ورودي به يك سيستم با جريان خروجي از آن . قاعدتاً چنانچه سيستم اتصال داخلي نداشته باشد مي بايستي جريان ورودي و خروجي آن برابر باشد . از رله ديفرانسيل براي ژنراتورها ، باسبار ها و ترانسهاي قدرت استفاه مي شود . مواردي پيش مي آيد كه اتصال كوتاه در خارج از محدوده مورد حفاظت رله ديفرانسيل اتفاق بيفتد و جريان زيادي از دو طرف سيستم مورد حفاظت به جهت اتصال كوتاه عبور كند طبعاً اين دو جريان باهم بايستي برابر باشند ولي بخاطر اشباع متفاوت ترانسهاي جريان ، جريانها در طرف ثانويه ترانس جريانها به يك نسبت منتقل نشده و در طرف ثانويه تفاوت جريان به وجود مي آيد در اين حالت رله ديفرانسيل به اشتباه عمل مي كند . براي مقابله با اين خطا رله ديفرانسيلرا به عضو سد كننده (restraining element)  يا به عبارت ديگر (Estab;izing element) مجهز مي كنند . عملكرد رله ديفرانسيل به نسبت بين جريان سد كننده و جريان عمل كننده بستگي دارد . چنانچه از رله ديفرانسيل براي حفاظت ژنراتور استفاده شود مشكل زيادي وجود نخواهد داشت چراكه جريان دو طرف بوبين ژنراتور برابر است . استفاده از رله ديفرانسيل براي حفاظت باسبار اين مسئله را پيش مي آورد  كه ورودي و خروجي باسبارها معمولاً بيشتر از يكي مي باشند . ولي بهر حال اين قانون وجود دارد كه مجموع جريانهاي ورودي و به باسبارها با مجموع جريانهاي خروجي از آن برابر مي باشند به عبارت ديگر جمع جبري جريانهاي ورودي و خروجي از باسبارهاي مساوي صفر مي باشد .

استفاده از رله ديفرانسيل براي حفاظت ترانس قدري پيچيده تر است چون در ترانسفورماتورها به خاطر تفاوت پتانسيل و بخاطر وجود گروههاي مختلف اتصال در‌دو‌طرف‌ترانس‌اختلاف مقداري و اختلاف برداري و اختلاف مقياسي طرفين‌ترانس رفع گردد براي اينكار از ترانس جريانهاي فرعي استفاده مي شود كه به ترانس تطبيق (Trnas former Mathhing) موسوم است . اين ترانسها درمسير ثانويه ترانس جريانهاي اصلي قرار گرفته و با توجه به اينكه آنها را مي توان براي نسبت تبديلهاي مختلف تنظيم كرد به وسيلة آنها مي توان اختلاف برداري و اختلاف مقداري جريان طرفين ترانس را رفع نمود .