نام تابلو کد
کنترل w
حفاظت R
اندازه گیری Q
اینترفیس UB
اسکادا YV
سنکرون SY
مارشال SV
C.T SI
C.V.T S2
D.S S3
AC N.F
DC N.K
DC اضطراری NKI
روشنایی محوطه NE
باتری فیوز باکس BF
ترانس کمکی AT
فالت FR
ایونت ER
جنرال GA
RTU RTU

 

         رنگهای میمیک

400 KV

 

BROWN

 

230KV RED
132KV GREEN
66_63KV

 

BLUE
6.6_33KV YELLOW

 

20_6.6KV BLACK

 

400 KV

 

BROWN

 

230KV RED
132KV GREEN
66_63KV

 

BLUE
6.6_33KV YELLOW

 

20_6.6KV BLACK

 

 

سطح ولتاژ 20KV 33KV 63KV 132KV 230KV 400KV
کد 3 1 2 4