معرفی AMU و استاندارد IEC61850

معرفی یکی از تجهزات پراسس باس که با  استاندارد IEC 61850-9-2 سازگاری دارد.


فارسی


English