رله ی حفاظتی

رله ی حفاظتی چيست؟ رله دستگاهی است که به شرايط غير عادی سيستم قدرت الکتريکی پاسخ گفته و در اثر …