رله برگشت توان

اين نوع رله حفاظتي كه با كد 32P مشخص مي شود، به منظور آشكارسازي تعويض جهت انتقال توان اكتيو در شبكه به كار برده م يشود. به طور خاص موارد زير را م يتوان براي كاربردهاي اين رله ذكر كرد:

1. در واحدهاي صنعتي كه از نيروگاه داخلي استفاده مي كنند، براي جلوگيري از تغذيه شبكه برق شهري توسط نيروگاه داخلي از اين رله استفاده مي كنند. اين مورد بسيار با اهميت بوده، زيرا چنانچه يك شبكه بزرگ خارج از يك واحد صنعتي، توسط نيروگاه داخلي تغذيه شود احتمال Over Load شدن ژنراتورها وجود دارد. ضمن اينكه در همين فاصله چنانچه خطائي در شبكه پيش آيد عملكرد رله هاي حفاظتي نيز با مشكل مواجه خواهد شد. رله حفاظتي Reverse power در واقع توان از شبكه به واحد صنعتي را محاسبه كرده و چنانچه تواني بيشتر از حد تنظيمي و درجهت منفي عبور نمايد سيستم را Trip مي دهد. در اين مورد معمولا رله روي مقدارحدود 1% تا 2% توان اسمي، تنظيم شده و عملكرد آن با تأخير زماني همراه خواهد بود.

2. چنانچه در شبكه اي موتور سنكرون وجود داشته و منبع تغذيه آن قطع شود، موتور سنكرون با اينرسي بار مربوطه به حركت خود ادامه داده و مانند يك ژنراتور شبكه را تغذيه مي كند. در اين حالت چنانچه برق مجدداً وصل شود، امكان آسيب ديدن الكتروموتور وجود دارد. در اين حالت نيز رله Reverse Power الكتروموتور را به موقع از سرويس خارج كرده و ازكار كرد ژنراتوري آن جلوگيري مي نمايد. در اين حالت معمولاً تنظيم رله روي حدود 5% قدرت اسمي و با زمان تأخير حدود يك ثانيه انجام ميشود

3. در مواقع بروز اشكال در ديزل يا توربين محرك ژنراتور، احتمال كاركرد ژنراتور به صورت موتور وجود داشته و مي تواند موجب آسيب رسيدن به محرك ژنراتور شود. در اين شرايط رله Reverse Power توان برگشتي را محاسبه كرده و اگر از يك حد تنظيمي بيشتر شد دستور تريپ را صادر ميكند. معمولاً تنظيم رله Reverse Power در اين حالت حدود 5 تا 20 درصد توان اسمي براي محرك هاي ديزل و 1 تا 5 درصد توان اسمي براي توربين ها با تأخير زماني، در حدود يك ثانيه يا بيشتر خواهد بود.

By saeed