رله حفاظتي در برابر تعداد استارت مكرر

موتورهاي الكتريكي به ويژه موتورهاي القايي در  لحظه راه اندازي خود جريان بسيار زيادي در حدود 6 تا 8 برابر جريان نامي خود از شبكه دريافت مي كنند. از اين رو استارت هاي مكرر و پشت سرهم يك موتور مي تواند باعث افزايش دماي آن شده و به سيم پيچي هاي موتور آسيب برسد . همچنين در لحظه استارت، شوك مكانيكي شديدي به سيستم كوپلينگ مكانيكي وارد شده كه از اين لحاظ نيز استارت هاي مكرر مي تواند مضر باشد.
استارت هاي مكرر يك الكتروموتور ممكن است بدلايل زير صورت گيرد:

  •  اشكال در كار سيستم هاي اتوماتيك استارت
  •  استارت مكرر الكتروموتور توسط اپراتور به عنوان يك عملكرد اشتباه
  • در اثر عملكرد سيستم هاي Auto Reclosing شبكه در مواقع بروز خطا

سيستم هاي حفاظتي جديد توسط رله مربوطه كه با كد ANSI 66 شناخته مي شود، قادر به كنترل و سيستم هاي حفاظتي جديد توسط رله مربوطه كه با كد شمارش تعداد استارت الكتروموتور در يك زمان معين بوده و الكترو موتو رها را بخوبي محافظت ميكنند. اصول عملكرد اين سيستم حفاظتي بر اين اساس است كه معمولاً براي يك ساعت، تعداد كل استارت و تعداد استارت هاي گرم تعريف مي شود. استارت گرم به استارتي گفته مي شود كه در هنگام بالا بودن دماي موتور از حد مشخصي كه به موتور بستگي دارد، صورت مي گيرد. از تقسيم عدد 60 دقيقه بر تعداد كل استارت يك پريود زماني بدست مي آيد كه با T نشان مي دهيم. حال اگر تعداد كل استارت ها يا تعداد استارهاي گرم در يك زمان كوتاه انجام شود سيستم حفاظتي از استارت بعدي جلوگيري مي كند. يعني تا وقتي كه زمان T از اولين استارت گرم، يا زمان 60 دقيقه از اولين استارت نگذشته باشد، اجازه استارتبعدي را نمي دهد. به عنوان مثال اگر تعداد كل استارت را 5 و تعداد استارت گرم را 3 فرض كنيم زمان T به ميزان 12 دقيقه حساب مي شود. در اين حالت چنانچه فرض كنيم در فاصله اي كمتر از 12 دقيقه سه مورد استارت گرم داشته باشيم مجوز استارت چهارم صادر نمي شود مگر اينكه 12 دقيقه از اولين استارت گرم يا يك ساعت از اولين استارت بگذرد.

By saeed