رله حفاظتي ديفرانسيل كه در استاندارد ANSI با كد 87 مشخص مي شود، براساس مقايسه جريان ورودي و خروجي منطقه مورد حفاظت عمل مي كند. در شرايط عادي يعني در حالتي كه خطايي در منطقه يا بخش مورد حفاظت روي نداده باشد، جريان هاي ورودي و خروجي با هم برابر بوده ولي در صورت وقوع خطايي نظير اتصال با زمين، اين جريان ها با هم برابر نبوده و اختلاف اين دو جريان به عنوان جريان خطا تلقي مي شود. رله ديفرانسيل اين جريان را اندازه گيري كرده و در صورتي كه از حد تنظيم شده بيشتر باشد، عمل كرده و تريپ مي دهد.

جريان هاي ورودي و خروجي، توسط CTها اندازه گيري شده و به رل ه اعمال مي شود. مدار اتصال ثانويه CTها به گونه اي است كه جهت جريان در ثانويه آن ها معكوس يكديگر بوده و در حالت عادي جريان ثانويه CT ورودي و خروجي، يكديگر را خنثي مي كند. در نتيجه جريان اندازه گيري شده در شاخه وسط درشرايط نرمال يعني در موقعي كه اتصال كوتاه در منطقه بين دو CT وجود نداشته باشد صفر مي باشد.

در شرايطي كه در منطقه مورد حفاظت خطائي رخ دهد، جرياني متناسب با جريان خطا از شاخه وسط عبور مي كند كه اين جريان مبناي تصميم گيري رله قرار داده مي شود. در صورتي كه حفاظت ديفرانسيل را براي سه فاز يك مصرف كننده طراحي كنيم، اين رله مي تواند اتصال كوتاه هاي بين فازها و يا فاز به زمين را آشكار كند.

به منظور تشخيص اتصالي هاي حلقه به حلقه در ژنراتورها و… معمولا سيم پيچي هاي هر فاز را به صورت دو سيم پيچي موازي با هم ساخته و روي يكي از شاخه ها، ترانس جريان نصب مي شود. اين جريان با كل جريان خروجي از دو شاخه موازي سي مپيچي مقايسه مي شود. در صورتي كه اتصال حلقه به حلقه در يكي از شاخه هاي موازي روي دهد، جريان در هر دو شاخه دستخوش تغييرات شده و باعث مي شود تا رله ديفرانسيل وقوع خطا را تشخيص داده و عمل كند. اين روش را مي توان بر روي تمامي فازها اعمال كرد تا سيم پيچي هاي هر سه فاز در برابر خطاي اتصال بين حلقه ها محافظت شود.

در حفاظت ديفرانسيل، تشابه CT هاي استفاده شده از نظر نسبت تبديل، جريان نامي خروجي،كلاس دقت و… از اهميت خاصي برخوردار است. در غير اين صورت ممكن است در شرايط عادي نيز اختلاف جرياني در خروجي CT ها مشاهده شده و باعث تريپ كاذب رله شود. در صورتي كه حفاظت ديفرانسيل براي محافظت از ترانس هاي قدرت استفاده شود ، از آن جا كه جريان اوليه و ثانويه ترانس قدرت، در شرايط عادي با هم متفاوت است، نسبت تبديل اين CTها بايد به گونه اي انتخاب شوند كه در خروجي آ نها در شرايط عادي جريان هاي يكساني عبور كند. در واقع انتخاب CTها بايد بر اساس نسبت تبديل ترانس قدرت صورت گيرد.

By saeed