COMPANO 100

COMPANO 100 دستگاه ساخت شرکت آمیکرون جهت تزریق مقادیر اولیه، ثانویه و تست توابع حفاظتی می باشد. وزن دستگاه 10 …