حفاظت ترانس بسته به گروه برداری، قدرت ترانس و سطح ولتاژ به دسته های مختلف تفسیم بندی می گردد. بر این اساس به دو دسته کلی زیر تقسیم می گردند:

  • ترانس های فشار متوسط و فشار ضعیف
  • ترانس های فشار قوی، متوسط و اتوترانس

حفاظت ترانس های سطح متوسط و کم ولتاژ

حفاظت این واحد شامل حفاظت اضافه جریان برای هر دو طرف، حفاظت اضافه فشار (برای مثال بوخهلتس)، و حفاظت دما می باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید که جهت حفاظت ترانس سطح متوسط در ایستگاه 11/33 می باشد.

حفاظت ترانس های فشار قوی و اتوترانسفورماتورها

حفاظت این واحدها، علاوه بر حفاظت های ذکر شده برای فشار متوسط، حفاظت های دیگری از قبیل حفاظت دیفرانسیل  را نیز شامل می شود. حفاظت دیفرنسیل سرعت عملکرد بالا و قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

در شکل زیر که ترانسفروماتور سه سیم پیج می باشد، حفاظت دیفرانسیل سه ترمینال مورد نیاز می باشد.

دیاگرام شکل بالا معمولا برای ترانس های فشار قوی می باشد. از انجا که ترانسفروماتور سیم پیچ فشار ضعیف نیز دارد، حفاظت اضافه جریان برای این سیم پیج نیز شامل می شود

از انجا که اتوترانسفروماتورها بسیار شبیه ترانس های قدرت سه سیم پیج می باشد، حفاظت انها نیز مشابه این گروه ترانس انجام می گیرد. اما باید تنظیمات رله اضافه جریان را نیز در نظر گرفت.

By saeed